vzdělávání pro 21. století

 

Jak to chodí v tradiční škole

Každy si to pamatuje. Učitel vejde do třídy, pozdraví se s žáky a začne vykládat látku a zapisovat na tabuli. Žáci vytáhnou sešity a opisují zápisky do sešitu. Pokud chtějí mít dobré výsledky a v budoucnu studovat, nic jiného jim nezbývá. Z látky budou ústně nebo písemně přezkoušeni a po hodině bude tabule s cennými poznatky smazána. Toto se opakuje několik hodin denně. Ikdyž je výklad zajímavý a učitel se ho snaží obohatit o příklady z praxe, mozek studenta není každé ráno připraven koncentrovat se na takovou porci informací. Ideální by bylo, kdyby každé dítě mělo svého učitele, který by se mu individuálně věnoval a poznal jeho osobnost a maximálně rozvinul jeho talent a vlohy. Všichni dobře víme, že školní realita vypadá jinak. V tradičním školní výuce musí učitel stihnout vysvětlit látku v určitém čase, jak mu stanoví školní vzdělávací plán. Protože každý člověk se učí trochu jiným způsobem, jediné, co může být v tomto stylu výuky individuální, je to, jak dobře se ten který žák látku naučí. Jednou z možností, jak zlepšit individuální přístup ke studentovi je metoda Převrácené třídy.

 
 
 

Metoda převrácené třídy

V metodě převrácené třídy nahrazuje přímý výklad učitele online vzdělávací video. Výuka probíhá tak, že se žáci nejprve seznámí prostřednictvím videa s probíranou látkou doma online, do školy přijdou již s konkrétními dotazy. Svoje dotazy mohou žáci vložit jako komentář k videu nebo do prostředí sociální, které sdílejí s učitelem. Ten otázky setřídí a připraví výukové aktivity zaměřené na problematická témata. Bezproblémová témata přitom vynechává. V hodině potom učitel využívá čas efektivněji, protože se věnuje hlavně těm pasážím probírané látky, kterým děti na videu nerozuměly. Během výuky se žáci učí diskutovat a vznášet dotazy k probírané látce. Tím si utříbí znalosti a získávají hlubší vhled do problematiky. Z pasivních posluchačů se mění na aktivní studenty. Při domácím sledování videa každý žák získává možnost postupovat v látce vlastním tempem. Zároveň se učí být zodpovědný za svoje vlastní vzdělávání. Metoda Převrácené třídy dává příležitost dostat se více do hloubky probírané látky a umožňuje každému žákovi dospět na maximum svých schopností.

 
 
 

Inspirace a zkušenosti

Metoda převrácené třídy se dostává do popředí zájmu díky neziskovým institucím, v jejichž čele stojí Khan Academy s hlavním iniciátorem Salmanem Khanem. Ta v současné době obsahuje přes 4500 videí. V českém prostředí funguje Khanova škola kde jsou překládány videa s Khan Academy z angličtiny do češtiny. Zajímavou variantou on-line lekcí je ale myšlenka Dr. Lodge a jeho projekt FIZZ. Tvrdí, že nejdůležitějším principem, na němž je třeba převrácenou třídu stavět, je osobní komunikace mezi učitelem a žákem. Úkolem učitele je dovést své žáky k úspěchu. Aby toho mohl dosáhnout, musí pochopit postupy, kudy se poznávání ubírá. Optimálního stavu nelze dosáhnout bez přímé komunikace založené na důvěře. A ta by měla zahrnovat i rodinu žáka. Proto Dr. Lodge navrhuje, aby se každý učitel vytvořil vlastní výklad a dál je k dispozici svým žákům. Pro žáky mnohem přirozenější a snazší vnímat výklad prostřednictvím videa pořízeného jejich učitelem, než když sledují podobný výklad vytvořený někým neznámým. Jejich vnímání výukového obsahu je tak mnohem snadnější.

 
 
 

Funguje to vůbec?

Model převrácené třídy se před několika málo lety rozvinul ve Spojených státech. V roce 2012 shromáždilo 450 amerických učitelů na webu Flipped Learning Network informace, kde popisují svoje zkušenosti s metodou převrácené třídy. Ukázalo se, že 67% studentu mělo lepší výsledky ze standardizovaných testů, poté co začali učit metodou převrácené třídy. Dále 80% učitelů uvedlo, že po zavedení metody žáci zlepšili svůj přístup ke studiu. Zde si můžete prohlédnout infografiku. Výsledky některých škol ukazují, že po "převrácení třídy" výrazně klesly počty propadlíků infografika. Dale jsou dva odkazy na případové studie dvou středních škol, kde se po zavedení metody převrácené třídy výrazně zlepšily studijní výsledky studentů.
Byron High School
Clintondale High School
Nadšených článku o pozitvním efektu převrácené třídy, lze najít celou řadu. Stačí zadat do vyhledávače flipped classroom.
Když to funguje v jinde, proč to nezkusit u nás.